Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego na stronie www.marcepanowakuchnia.pl

 Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Regulamin określa:
 1. zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepu internetowego marcepanowakuchnia.pl.
 2. zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,
 3. prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.
 4. Strona marcepanowakuchnia dostępna jest w domenie www.marcepanowakuchnia.pl, prowadzona jest przez osobę fizyczną Gabrielę Adamkiewicz.
 5. Towary dostępne w sklepie internetowym www.marcepanowakuchnia.pl to e-booki w formie elektronicznej w formacie pliku PDF gotowego do pobrania.
 6. Ceny podane w sklepie internetowym marcepanowakuchnia.pl nie zawierają podatku
 7. Nie wystawiam faktur sprzedaży.

§ 2

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik – zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy marcepanowakuchnia.pl wraz z cenami.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę kupna sprzedaży towaru ze sklepem internetowym marcepanowakuchnia.pl

Konto– utworzony w sklepie internetowym yo4u.pl profil Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym yo4u.pl.

Regulamin – poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego marcepanowakuchnia.pl

Sprzedawca – Gabriela Adamkiewicz, osoba fizyczna, administrator strony www.marcepanowakuchnia.pl

Umowa – Umowa kupna sprzedaży Towarów, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego marcepanowakuchnia.pl między Klientem a Sprzedawcą.

Towar – każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep internetowy marcepanowakuchnia.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.marcepanowakuchnia.pl

 

 Zamówienia i zawarcie umowy

§ 4

 1. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego marcepanowakuchnia.pl, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 2. Zamówienia można dokonać poprzez zakup Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.marcepanowakuchnia.pl.
 3. Zamówienie realizowane jest natychmiastowo w chwili zaksięgowania wpłaty.
 4. Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego marcepanowakuchnia.pl w momencie złożenia zamówienia.

§ 5

 1. Fomularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:
 •  Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska)
 •  Podanie adresu e-mail

 •  Adresu Klienta

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką.
 2. Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie formalnie dokonanie transakcji a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym marcepanowakuchnia.pl a Klientem.

 Prawo do rezygnacji z zamówienia

§ 6

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.
 2. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z ww prawa.
 3. W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

Ochrona danych osobowych

§ 7

 1. Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.
 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

 Sposób zapłaty Ceny i dostawy Produktu

§ 8

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”.
 2. Po złożeniu Zamówienia i kliknięciu „kupuję i płacę” Zamawiający jest zobowiązany do wpłaty Ceny na rzecz Administratora poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika www.dotpay.pl

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych Danych Osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych Danych Osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji Zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności Ceny. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze (czy innym urządzeniu) używanym przez Zamawiającego.

 Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

§ 9

 1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej Zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.
 2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (Ebook) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). Ebook może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.
 3. Zamawiający poprzez złożenie Zamówienia uzyskuje od Administratora niewyłączną, nie przenaszalną, niesublicencjowalną licencję na korzystanie z autorskich praw majątkowych do treści cyfrowej (Ebook), z chwilą zapłaty Ceny, za wynagrodzenie w postaci Ceny, na czas nieoznaczony na terytorium całego świata, wyłącznie dla celów osobistego użytku prywatnego, poprzez jego niepubliczne utrwalenie, wyświetlenie odtworzenie, lub sporządzenie kopii zapasowych) . Administrator oświadcza, iż działając jako twórca Ebooka, ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.
 4. Ebook jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego oraz rezultatem usługi świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.
 5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż dla celów osobistego użytku prywatnego, zgodnie z Regulaminem, a w szczególności zwielokrotnianie, drukowanie, najem, użyczenie, jakiekolwiek rozpowszechnianie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.

 Postanowienia końcowe.

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 § 11

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2019 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
Back To Top